Arkitektur med

Uppförandekod

ALLMÄNNA SKYLDIGHETER

I bsv arkitekter & ingenjörers verksamhet förväntas samtliga parter agera på ett ansvarsfullt och hållbart sätt över hela värdekedjan. Denna uppförandekod för leverantörer till bsv beskriver minimistandarder för våra leverantörer utöver tillämpliga lagar och regler. bsv stöder de tio principerna i FN:s Global Compact och förväntar oss att leverantörer och anlitade underleverantörer följer internationellt erkända principer för anti-korruption, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och miljö.

Leverantören ska beakta det ESG arbete som bsv bedriver, och därav vill vi säkerställa att erbjuden tjänst eller produkt är i linje med de mål som ESG anger under respektive område.

Definition för leverantör är varje enskild eller juridisk enhet som tillhandahåller varor och/eller tjänster, och omfattar även de av leverantören anlitade underleverantörer eller underkonsulter.

 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ARBETSRÄTT

Leverantören ska följa och respektera alla mänskliga rättigheter och noggrant undersöka egen verksamhet avseende detta.

Leverantörens ska följa alla gällande lagar och regler avseende arbetsförhållanden, och aktivt arbeta med att ge alla anställda lika möjligheter och inte diskriminera någon. Leverantören ska aktivt arbeta med att säkerställa att det inte förekommer barnarbete, andra olagliga anställningsformer, arbetsförhållanden som inte är i enlighet med gällande lagar och avtal avseende arbetstider eller ersättning.

Leverantören ska respektera anställdas rätt att organisera, bilda och vara medlemmar i en fackförening.

 

ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET

Leverantören ska säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda och eventuella underleverantörer som ingår i uppdraget, och ansvarar också för att vidta lämpliga åtgärder och kontroller, för att förhindra risker och olyckor i samband med produktion eller leverans av produkter och tjänster.

Vid upptäckta risker eller tillbud ska leverantören ha en rutin för att rapportera och åtgärda incidenter, och säkerställa att riskerna elimineras och kommuniceras.

 

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Leverantören ska med sin tjänst och produkt sträva efter att minimera miljöpåverkan i alla de led som den resulterar i.

 

ANSVARSFULL AFFÄRSVERKSAMHET

Anti-korruption

bsv tolererar inte någon form av- eller något uttryck för korruption, och därmed ska leverantören också ha nolltolerans för all form av korruption.

Leverantören får inte ge, utlova, erbjuda, begära eller ta emot ersättning eller förmåner som strider mot tillämplig lagstiftning, god affärssed eller som kan påverka, eller uppfattas påverka, objektiviteten i beslut. All hantering av gåvor, representation och andra förmåner ska präglas av öppenhet, måttfullhet och ansvarstagande. En anställd hos oss får aldrig ta emot pengar eller någon form av provision eller ”kick-back”, oavsett belopp.

 

Risk för korruption kan också finnas när andra personer eller företag agerar för bsv’s räkning. Leverantören ska därför vidta särskilda kontroll- och försiktighetsåtgärder inför och under samarbete med underleverantörer, ombud, partners och andra mellanhänder.

Skatt och penningtvätt

Leverantören ska följa gällande lagar och regler avseende skatt och åtgärder mot penningtvätt. Leverantören får inte acceptera, stödja eller underlätta skatteöverträdelser och penningtvätt i någon form.

Konkurrens

Leverantörer får inte erbjuda några former av överenskommelser, kontakter eller åtgärder med syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrens, utan skall sköta alla kontakter med respekt och försiktighet samt på ett sätt som säkerställer en god affärsetik och att konkurrensregler följs. Är man osäker på generella eller specifika konkurrensregler är man skyldig att ta reda på vad som gäller.

Intressekonflikter

Leverantörer ska undvika sammanhang där egna, anhörigas eller vänners intressen kan riskera att stå i konflikt med vad som är bäst för bsv. Privata intressen och externa verksamheter får inte påverka eller kunna uppfattas påverka en leverantörs omdöme eller agerande när denne utför sitt arbete för bsv.

 

HANTERING AV FÖRETAGSINFORMATION OCH PERSONUPPGIFTER

Information om bsv’s verksamhet ska alltid hanteras med gott omdöme och försiktighet. Leverantörens behandling av konfidentiell företagsinformation och dito personuppgifter ska ske med beaktande av skyddet för den personliga integriteten och i enlighet med tillämplig lag.  All form av personuppgiftsbehandling ska följa relevant och nödvändig lagstiftning och regelverk, så som GDPR, och är definierade i ”Xpartners policy för Integritet GDPR”

Kommunikation och marknadsföring

Leverantören ska hantera all kommunikation om bsv’s produkter och tjänster på ett korrekt och rättvisande sätt. All kommunikation ska utformas på ett ansvarsfullt, relevant och sanningsenligt sätt och ske i enlighet med tillämpliga regler, god marknadsföringssed och lagstiftning, inte minst regler som avser person- och dataskydd (främst GDPR). All marknadsförings av bsv som beställare ska ske i enlighet enligt avtal.

 

VID TVEKSAMHETER

Det är leverantörens VD:s ansvar att säkerställa och kvalitetssäkra arbetet enligt detta dokument. Leverantörens ledningsgrupp har ett särskilt ansvar att bevaka företagets affärsetik håller en hög och jämn nivå och att det efterlevs och utvecklas på ett bra sätt.

Om någon form av tveksamhet uppstår i samband med en affär eller ett uppdrag som kan misstänkas beröra eller hota bsv’s affärsetik ska försiktighetsprincipen tillämpas och bsv’s ledning konsulteras.

Efterlevnad av denna leverantörskod beaktas både vid beslut om vilka vi samarbetar med och vid utvärdering av pågående avtalsrelationer.

BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

bsv finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår ca 100 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

kontakt »
Se hur vi arbetar med hållbarhet